सरसफाई एवं स्वच्छता सम्बन्धि गाउँपालिका स्तरीय अनुशिक्षण कार्यक्रम