७५/७६

लोकसेवा तयारी कक्षा सन्चालन हुने सम्बन्धी महत्वपूर्ण सुचना

दस्तावेज: 

Invitation for bids

ढुङ्गा, गिट्टी, बलुवाको स्थानीय तह निकासी शुल्क संकलन गर्ने ठेक्का बन्दोबस्ती सम्बन्धी १५ दिने सुचना